Pravidla

Tohle prostě musíme. Aby pro Vás i pro nás vše proběhlo bez problémů a komplikací, a s co nej zážitky!

MUTR a MUTRAverz je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let. Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého startovního čísla prohlašuje, že:

a) má požadované znalosti o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu.
Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže MUTR, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;g) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže MUTR, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

h) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

i) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

j) souhlasí, že jeho emailová adresa použitá při registraci bude použita při rozesílání instrukcí k a informací k závodu, případně po závodě. Tato emailová adresa nebude předána třetí straně;

k) je povinen poskytnout první pomoc zraněnému závodníkovi;

l) musí dodržovat standardní pravidla fair-play;

m) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Každý účastník běží závod na vlastní nebezpečí.

Závodu se nesmí účastnit závodník, který se necítí dobře nebo má zvýšenou teplotu. Závodníci jsou povinni respektovat opatření dle nařízení vlády učiněné v souvislosti s COVID-19.

Věk účastníka je minimálně 18 let, nebo je nutný souhlas zákonných zástupců.

Závodník si s sebou nese povinnou výbavu: nádoba s pitím (min. 0,5l), vlastní kelímek na pití na občerstvovačkách, mobil, izotermická folie či vhodné oblečení pro případ nepřízně počasí.

Závodníci se smí pohybovat pouze po turisticky značených trasách a po trasách s vlastním značením závodu (viz mapa závodu).

Mezi jednotlivými občerstvovacími stanicemi závodník nesmí přijímat pomoc třetí osoby.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (vichřice, prudké změny počasí, bouřka, větrný polom apod.).

V případě, že pořadatel nezíská všechna nutná povolení, závod bude zrušen a celé startovné vráceno.

Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.

Účastníci jsou povinni plně respektovat životní prostředí kraje, zejména tím, že nebudou zahazovat cestou odpadky, trhat květiny a rušit volně žijící živočichy. Akce se koná jednak na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky a také na území soukromém, které spravuje společnost Lesy Sever s.r.o., s jejichž svolením můžeme závod uskutečnit. Chovejme se, prosím, ohleduplně.

Závodník je informován, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s naší soutěží.

Pokud závodník užívá léky, trpí alergiemi nebo zná další podstatné informace pro případ ošetření, je povinen uvést tyto skutečnosti z druhé strany startovního čísla, včetně kontaktních údajů na osobu blízkou.

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro startovní listiny a listiny výsledků na webu závodu, na běžeckých webech shromažďujících výsledky závodů a v systému ITRA. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci spolku, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, doběhu do cíle apod.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.


error: Content is protected !!